Gedragscode

De NCB heeft de Bijbel als grondslag. Er gaat veel kracht uit van Gods Woord, de Christelijke levensbeschouwing en de band van liefde tot God en de naaste. We zijn een kleine vereniging, zodat bijna iedereen elkaar kent. We richten ons op leden met verschillende oogziekten en andere leesbeperkingen. We zijn onafhankelijk van de grotere oogverenigingen. De activiteiten van de NCB zijn gericht op:

 • persoonlijke en sociale contacten;
 • samenkomsten waarbij je anderen ontmoet en van elkaar leert;
 • informatie over oogheelkundige ontwikkelingen, hulpmiddelen en ervaringen binnen onze doelgroep;
 • kortingen op hulpmiddelen, uitjes, vakanties en aangepaste leesvormen;
 • belangenbehartiging bij de overheid en maatschappelijk organisaties. Zo werken we mee aan maatschappelijke verbeteringen voor onze doelgroep.

Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel leert over de omgang met elkaar. De apostel Paulus schrijft daarover: “Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.” (Ef. 5,1 2) Hiermee wordt aan het omgaan met elkaar richting gegeven. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze kernwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die in deze code worden genoemd.

Onze basishouding is:

 • Ik (ver)oordeel niet
 • Ik ben bewogen
 • Ik ben trouw en geduldig
 • Ik ben er voor hen in moeilijkheden
 • Ik bid en/of kom op voor het recht
 • Ik help en getuig daardoor

De bedoeling van de gedragscode

Als organisatie, waarbij onze bestuurders en (betaalde) medewerkers persoonlijk contact hebben met vaak kwetsbare mensen of in een gezagsverhouding staan, willen we voorkomen dat welk ongewenst gedrag en/of (seksueel) misbruik dan ook kan plaatsvinden, met alle ingrijpende gevolgen van dien.

Onze organisatie vindt het belangrijk dat er afspraken zijn over de manier van omgaan met elkaar en ook dat alle betrokkenen bij een hulpvraag zich veilig voelen. Dat kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij binnen onze organisatie alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals: machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Er is sprake van machtsmisbruik wanneer iemand richting een ander, die afhankelijk van hem/haar is, op een intimiderende, manipulerende of gewelddadige wijze gebruik maakt van zijn of haar positie en bevoegdheden ten koste van degene(n) tot wie hij/zij in een vertrouwens- en/of gezagsrelatie staat. Bij machtsmisbruik kan het gaan om handelen, nalaten en/of het nemen van een besluit.

Omgangsregels

Iedereen die vanuit een rol of functie betrokken is bij onze organisatie, houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn (machts) positie.
 • Ik scheld niet en maak geen ongepaste opmerkingen.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik ga geen liefdes- en/of seksuele relatie aan met een ander die in een afhankelijkheidsrelatie tot mij staat.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk als dit niet relevant is voor de situatie.
 • Als de ander mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik om hulp.

Onze gedragscode wordt onderschreven door onze bestuurders en (betaalde) medewerkers, werkgroep-/commissieleden en vrijwilligers, dus voor iedereen die actief is in de organisatie.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering dd. 18 november 2023