Over de NCB

De NCB is een diaconale organisatie met een gevestigde naam en veel enthousiaste leden. Ons beleid is erop gericht de ‘c’ van christelijk ook echt vorm te geven. Dat doen we op verschillende manieren.

Activiteiten en ondersteuning

Om te beginnen organiseren we activiteiten voor onze leden. Zo bevorderen we onderlinge betrokkenheid. Daarnaast kan iedereen binnen de kerken bij ons terecht met vragen over het faciliteren van gemeenteleden met een leesbeperking. Ook bieden we heel praktische ondersteuning aan pastoraat en diaconaat voor deze doelgroep. We werken hierbij samen met andere organisaties die raakvlakken met ons hebben.


Gevestigde naam
Onze vereniging is opgericht in 1924, onder de toenmalige naam ‘Nederlandse Christelijke Blindenbond’.  We hebben een verenigingsbestuur. Dat zet het beleid in hoofdlijnen uit en zorgt voor een gezonde financiële positie.


Waarom een christelijke belangenvereniging?
Binnen Nederland zijn veel grotere belangenverenigingen voor blinden en slechtzienden. Zij zijn ontstaan vanuit het idee ‘hoe groter de vereniging, hoe meer invloed op de maatschappij en de politiek’. In dergelijke grote verbanden zijn individuele leden soms minder belangrijk. Zij verdwijnen als het ware ‘uit het gezicht’.

De NCB wil dit anders doen. Wij vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor individuele leden. Zo tonen wij ons christelijke gezicht. We richten ons vooral op degenen die een mindere positie in de maatschappij hebben door een beperking van hun leesvermogen. Zij dreigen wellicht wat in een isolement te geraken, zowel wat hun geloof betreft als hun financiën.

Hoe bekostigen wij onze activiteiten?

Als vereniging willen we veel activiteiten organiseren. Daarom spannen we ons ervoor in om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Onze inkomsten bestaan uit contributies van leden, donaties, financiële bijdragen van de overheid, kerken en particulieren. Samen met het rendement op ons eigen vermogen proberen wij een gezond financieel beleid te voeren. Al het uitvoerende werk wordt gedaan door vrijwilligers. Zij ontvangen alleen een beperkte vergoeding voor hun gemaakte kosten.


Word donateur!

We merken dat het voor onze leden lastiger wordt om een financiële bijdrage te leveren aan de verenging. Mensen met alleen AOW en eventueel een klein pensioen komen in de problemen omdat hun kosten stijgen en (pensioen)uitkeringen daarbij achterblijven.

 

We willen ons blijven inzetten voor een betere toekomst voor onze doelgroep. Je kunt ons steunen door je aan te melden als donateur. Het IBAN-nummer voor een donatie aan de NCB is NL14 INGB 0002 8589 40. Wil je meer informatie ontvangen? Mail ons via info@ncb-belangen.nl