Over de NCB

Over de NCB

Wat is de NCB?
De NCB is de Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging. Deze landelijke vereniging is opgericht in 1924, onder de naam ‘Nederlandse Christelijke Blindenbond’. Iedere blinde of slechtziende die instemt met haar grondslag, kan lid worden. De NCB heeft een verenigingsbestuur , wat het beleid in hoofdlijnen uitzet en zorg draagt voor een gezonde financiële positie

Het Doel en Beleid
In artikel 4 van de statuten staat: ‘De vereniging heeft ten doel, het behartigen van de belangen van visueel gehandicapten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder’. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van gezellige bijeenkomsten en uitstapjes, waar leden onderling contact kunnen hebben.
Download hier de statuten van de NCB.

Stichtingen en fondsen in beheer:

Louis Braille Fonds

Het Louis Braille Fonds is in het leven geroepen door de NCB. Visueel gehandicapten maken gebruik van aangepaste leesvormen, zoals braille, groot-letter, gesproken of webbox. Dit fonds heeft ten doel haar leden lectuur zoals bijbels, liedboeken, e.d. tegen een gelijkwaarde prijs aan beschikbaar te stellen ten aanzien van lectuur voor zienden.

Stichting Recreatie

De NCB heeft voor haar leden de stichting Recreatie opgericht. Op aanvraag kan een korting worden verleend op pensionprijs van het vakantiecentrum Dennenheul te Ermelo of andere door de NCB te bevorderen recreatiemogelijkheden.

De Grondslag
In artikel 3 staat: ‘De grondslag van de Bond is Gods onfeilbaar Woord’.
Met dit uitgangspunt wordt getracht tot een zinvolle ontplooiing te komen voor blinden en visueel beperkten.

Waarom een christelijke belangenvereniging?
Door steeds verder gaande secularisering is men geneigd een steeds groter orgaan te creëren om meer invloed op de maatschappij en de politiek uit te oefenen. Hierdoor wordt het individu minder belangrijk en verdwijnt uit het gezicht. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat er een bredere organisatievorm behouden blijft om aandacht te vragen voor het individu dat een mindere positie in de maatschappij heeft door een beperking van het gezichtsvermogen. Daarom zetten wij ons in voor de steeds kleiner wordende groep ouderen die in een isolement dreigen te geraken, zowel wat hun geloof betreft als hun financieren.

Financiën
De vereniging spant zich in om zoveel mogelijk gelden in te zamelen zodat het werk – zonder winstoogmerk – uitgevoerd kan worden. Inkomsten bestaan uit contributies van leden, donaties, financiële bijdragen van de overheid, kerken en particulieren. Te samen met het rendement van eigen vermogen tracht de vereniging een gezond financieel beleid te voeren. Al het uitvoerende werk wordt gedaan door vrijwilligers, die uitsluitend voor gemaakte kosten een beperkte vergoeding ontvangen.

Donateurs
Door het stijgende niveau van kosten en het niet voldoende verhogen van uitkeringen komen veel mensen met alleen AOW en een eventueel klein pensioen in de problemen. Omdat ook wij met deze zaken geconfronteerd wordt (lagere bijdragen ) is het wenselijk als er meer particulieren zich aanmelden als donateur. Het IBAN nummer voor een donatie aan de NCB is NL14INGB0002858940. Om zicht op een betere toekomst te houden voor blinden en slechtzienden steunt u onze vereniging.