Privacyreglement

De NCB verzamelt om diverse redenen persoonsgegevens. We vinden de privacy van onze leden, abonnees, actieve vrijwilligers en andere relaties echter erg belangrijk. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld. Deze is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken. In de privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, met welk doel en hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Toestemming als je persoonsgegevens verstrekt

Word je lid de NCB? Geef je een vrijwillige bijdrage? Of verstrek je om een andere reden persoonsgegevens aan ons? Dan geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je dan ook om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

——————————–

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtzienden Belangenvereniging (NCB)
p/a Postbus 499, 8000 AL Zwolle,
tel. 038-4270448, e-mail: info@ncb-belangen.nl

 2. Welke gegevens verwerkt de NCB en voor welk doel?
Via de website (www.ncb-belangen.nl) maar ook via contact per telefoon en/of e-mail van de NCB worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De NCB acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden.
De NCB kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.
Als u als geïnteresseerde of lid van de NCB informatie aanvraagt, zich aanmeldt voor bijeenkomsten of activiteiten, of gebruik maakt van diensten van de NCB, verwerkt de NCB de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer vast en/of mobiel
 • E-mailadres

De NCB zet zich in voor natuurlijke personen die instemmen met de grondslag van de NCB, nl.: de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. De NCB vraagt daarom expliciet in het aanmeldformulier aan te geven tot welke kerkelijke gezindte u zich rekent.

De NCB verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

– Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres worden gebruikt voor het versturen van door u aangevraagde informatie en contact over de bijeenkomsten of activiteiten waarvoor u zich hebt aangemeld en/of diensten waarvan u gebruik maakt.

2.1. Lidmaatschap / steunlidmaatschap
Bij het aanvragen of opzeggen van een lidmaatschap of steunlidmaatschap worden daarnaast de volgende aanvullende persoonsgegevens verwerkt:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IBAN-nummer
 • Interessegebieden, waaronder uw oogaandoening
 • Leesvormen, zoals braille of grootletter

De NCB verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en het verzenden van een betaalbewijs voor de zorgverzekeraar voor de vergoeding van het lidmaatschap.
– Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, leesvorm en interessegebied(en) worden gebruikt voor het versturen van (digitale) uitnodigingen en informatie over uw interessegebied(en) en diensten en activiteiten van de NCB.
– Uw naam, bankrekeningnummer en gewenste betaalwijze worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld de contributiebijdrage voor uw lidmaatschap af te wikkelen.
– Uw geboortedatum wordt gebruikt om u een kaartje te kunnen sturen voor uw verjaardag vanuit een verbondenheid met de NCB.
– Uw geslacht wordt gebruikt om u te kunnen aanspreken, bijvoorbeeld in brieven.

Uw naam, adresgegevens en bankrekeningnummer worden gebruikt om jaarlijks een verzoek te doen voor een vrijwillige bijdrage. 

2.2. (Actieve) vrijwilliger
Wanneer u interesse hebt in het vrijwilligerswerk of indien u besluit zich aan te melden als vrijwilliger van de NCB, kunt u zich bij NCB registreren. Voor de registratie als vrijwilliger worden de volgende aanvullende persoonsgegevens verwerkt:

 • Kwalificaties
 • IBAN-nummer voor het afwikkelen van declaraties

3. Bewaartermijnen
De NCB verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van de inschrijving lidmaatschap/aanvraag/activiteit/evenement en tot maximaal 2 jaar na uitschrijving, tenzij u heeft aangegeven dat uw persoonsgegevens per direct verwijderd dienen te worden. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de NCB in het lopende jaar er na de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen bewaard blijven.

In sommige gevallen geldt een afwijkend bewaartermijn:

 • Na deelname aan activiteiten van de NCB zullen uw gegevens worden vernietigd door de NCB, tenzij u hebt aangegeven dat wij uw gegevens mogen bewaren.
 • Nalatenschappenafwikkeling: 10 jaar in verband met de wettelijke bewaartermijn onroerend goed .
 • Financiële gegevens: 7 jaar in verband met de wettelijke bewaartermijn financiële cijfers.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de NCB passende organisatorische maatregelen getroffen. Met deze maatregelen worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. In het bijzonder zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden die om de drie maanden dienen te worden gewijzigd.
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens
 • Beveiliging van het netwerk door middel van een firewall
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen
 • Verwerkersovereenkomst met de vrijwilligers die vanuit hun rol logischerwijze inzage hebben in uw persoonsgegevens.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt de NCB gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de NCB. Met de verwerkers heeft de NCB een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en deze privacyverklaring na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1. Via de ledenadministratie (administratie@ncb-belangen.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NCB zal uw verzoek in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de NCB uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (administratie@ncb-belangen.nl). De NCB zal het bezwaar, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de NCB u hiervan op de hoogte brengen.
5.3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop de NCB uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via de functionaris die gegevensbescherming in het dossier heeft : info@ncb-belangen.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

6. Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

 7. Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 januari 2019