Van het bestuur: Pasen 2020

In april mochten we Pasen vieren. We mochten weer gedenken dat onze Heiland gestorven en begra- ven is. Dat Hij dat heeft volbracht voor onze zonden. Maar ook dat Hij is opgestaan, wat een machtig feit is dat.

Deze keer was er geen kerkgang, geen zingende gemeente waar we deel van uit wilden maken. Ieder- een op afstand, een lege kerk, een beeldscherm of kerkradio.

Niet een kerk vol mensen, maar wel het Paasevangelie. Door thuis of bij een ziekbed te zorgen voor elkaar. Hier wordt het nieuws van Pasen ook in ons leven waar!

De oproep van de minister-president om zoveel mogelijk binnen te blijven is door velen opgevolgd.
En het duurt nu al weer een aan- tal weken. De maatschappij ligt stil. Onze vergaderingen liggen stil en wie weet wanneer we elkaar weer kunnen zien. Leden die in een ver- pleeg- of bejaardenhuis zijn opgeno- men, hebben het zwaar omdat hun

geliefden niet dichtbij kunnen komen. Ook degenen die op bezoek wilden gaan hebben hier verdriet van. Het geeft al met al veel zorgen en we moeten ons allemaal echt aanpas- sen.

Zoals al gezegd in de vorige ‘Onze Gids’, kon de ALV die gepland stond in mei, geen doorgang vinden op de normale manier. U krijgt binnenkort wel alle jaarstukken 2019 behorend bij deze ALV toegezonden. We ho- pen dat u de vrijmoedigheid hebt om te reageren als u vragen heeft of wat niet duidelijk is. We hopen in het najaar (zaterdag 21 november 2020) alsnog een ALV met elkaar te kunnen organiseren.

Door middel van telefoongesprekken, whatsapp of per mail blijven we op de hoogte van elkaar. We wensen u heel veel sterkte in deze verwar- rende tijd en laten we elkaar blijven opdragen in gebed.

Hartelijke groet,
An den Dunnen, voorzitter