Deel 17 – 100 jaar geschiedschrijving

Activiteiten van de NCB, deel 1.

De NCB is in de eerste jaren meteen al op diverse terreinen actief. We zouden hier veel over kunnen vertellen maar we moeten ons in deze afleveringen helaas beperken en kunnen daarom slechts aan een klein aantal onderwerpen aandacht besteden.

Voorlichting en propaganda

Al spoedig na de oprichting treedt de NCB naar buiten en wordt landelijk en plaatselijk de voorlichting aan blinden en zienden met verve ter hand genomen. Bestuurslid C. Wagemaker trekt regelmatig het land in als vurig propagandist. Hij toont met een projectielantaarn beelden over het leven van blinden en brengt de activiteiten onder de aandacht waarvoor de NCB zich inzet. Mw. A.C. Diepenhorst schrijft menige kerkenraad aan, zet doel en grondslag van de NCB uiteen en pleit voor financiële ondersteuning en plaatselijke medewerking.

Ook via De Blindengids timmert de NCB flink aan de weg. Keer op keer schrijft De Blindengids over het belang om lid te zijn van de christelijke NCB en dat voor christelijke blinden de Nederlandse Christelijke Blindenbond de aangewezen vereniging is. De NCB wil zich richten op Gods Woord en samen met de kerken, maatschappelijke instellingen en zo mogelijk met de overheid, haar doel bereiken. De Bond komt op voor de belangen van blinden, streeft naar deugdelijk onderwijs, naar werk met goede arbeids­voorwaarden en naar wettelijke regelingen om de vele financiële en maatschappelijke achterstanden en schrijnende situaties van blinden op te heffen. Zo is de NCB christelijk sociaal bewogen bezig voor het welzijn van blinden in het algemeen en voor haar leden in het bijzonder.

In de dertiger jaren wordt met medewerking van de NCRV en gebruik makend van de ‘Huizer zender’, door een reeks radio-uitzendingen de bekendheid van de NCB verder vergroot en in christelijke kring belangstelling gewekt voor het blindenvraagstuk. Dit levert naast toenemende bekendheid ook een groot aantal donateurs op en betalende abonnees op De Blindengids.  

Werkgelegenheid

De NCB spant zich vanaf het begin in voor de werkgelegenheid en daarmee voor een verantwoord inkomen van blinden. Daarom heeft ook het AVO-congres (Arbeid Voor Onvolwaardigen) in het najaar van 1928 in Amsterdam de bijzondere belangstelling van de NCB. Het bestuurslid A. van de Gon Netscher vertegenwoordigt de NCB op dit belangrijke congres waar de oprichting van een staatscommissie voor blindenzorg aan de orde komt en waar de vele mogelijkheden die in Duitsland geboden worden aan technische hulp voor blinden, belicht worden voor de toepassing daarvan in ons land. Dit leidt tot een bezoek van Sonneheerdt aan de bedrijven van Siemens in Berlijn waarna de NCB de vele mogelijkheden met enthousiasme uitdraagt.

Radioprogrammablad

De NCB-inzet geldt ook het radioprogrammablad in braille. In september 1934 worden de drie bonden het samen eens over een radioblad in braille voor 5 cent per week maar de bekostiging is een groot probleem. Ook dit pakt de NCB op waardoor de NCRV voor de braille-uitgave van het radioblad ¦ 1100 toezegt. Daarop verschijnt reeds op 5 mei 1935 het eerste exemplaar van een radiogids in braille voor alle blinden in Nederland voor ¦ 2,50 per jaar in een omvang van 20 braille pagina’s. Alle blinden zijn de NCRV en de NCB en ook de brailledrukker Sonneheerdt bijzonder dankbaar.

In de volgende aflevering komen nog meer activiteiten aan de orde.