Deel 19 – 100 jaar geschiedschrijving

Afdelingen van de NCB, deel I

De NCB zet zich vanaf het begin naast landelijk ook regionaal en plaatselijk in voor het bevorderen van onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van blinden. In dat streven passen sterke afdelingen. Zodoende groeit de NCB in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog uit tot een vereniging met veel afdelingen. 

Afdeling Rotterdam e.o.

De afdeling Rotterdam houdt regelmatig ledenvergaderingen in het lokaal aan de Ammanstraat en in het gebouw ‘De Eendracht’ aan de Goudsche­weg onder voorzitterschap van de heer C. Wagenaar. Na de diverse huishoudelijke zaken worden de samenkomsten met zang, muziek en declamatie gevuld.

In augustus 1929 stelt een lid beperking voor van de verkiesbaarheid van vrouwen. De vergadering is het daar niet mee eens en acht zo’n beperking in strijd met de Bijbel.

Op een propaganda-avond in de Hoflaankerk in Kralingen in het voorjaar van 1932 verleent het Kralingsche Kerkkoor haar medewerking. Dit is de aanzet voor een eigen gemengd zangkoor met wekelijkse repetities in het gebouw aan de Benthemstraat. 

Op de jaarvergadering van eind maart 1940 geeft het lid de heer G. Boon een orgelsolo niet wetend dat ruim een maand later de vergaderplaats door het bombardement verwoest wordt.

Afdeling Amsterdam e.o.

Begin 1929 acht ds. C.F. Westermann het een voorrecht de afdeling gastvrijheid te verlenen in ‘zijn’ Luthers wijkgebouw aan de Frederik Hendrikstraat voor een propaganda-avond.  Daar spreekt dan de heer K.H. Kammeijer als adviseur van de afdeling.

In datzelfde jaar vertelt mej. d’Engelbronner, directrice van Sonneheerdt, over de arbeidsmogelijkheden voor blinden in Engeland en Schotland en toont ze ter verduidelijking tastbare werkstukken .

Eind dat jaar belegt de afdeling een voorlichtingsavond in Aalsmeer. De belangstelling is zo groot dat kort voor aanvang uitgeweken moet worden naar een andere vergaderplaats waarbij zelfs de piano mee moet verhuizen. De samenkomst begint ruim een half uur later. De leden Musch en Van Pelt zingen daar met muzikale begeleiding voor een geheel gevulde zaal met leden en belangstellenden.

Afdeling Ermelo/Veluwe

De afdeling Ermelo/Veluwe kent een andere samenstelling van haar leden dan die van de andere afdelingen vanwege de diversiteit in achtergrond van de werkende en wonende blinden bij Sonneheerdt. Op de afdelings­avonden komen zodoende regelmatig verschillende opvattingen over het wonen en werken van blinden bij Sonneheerdt aan de orde met z’n wel en wee. Dat geeft nogal eens spanningen waardoor diverse leden bedanken voor de afdeling. Wanneer mej. C. van Pelt in 1928 een nieuwe ledenactie begint vindt er weer een opleving plaats maar die is jammer genoeg van tijdelijke aard met als gevolg dat op de Bondsvergadering van juli 1933 wordt meegedeeld dat de afdeling helaas is opgeheven. Met steun van het hoofdbestuur en de afdelingen Amsterdam en Rotterdam vindt er nadien opnieuw een herstart plaats. In juni 1937 telt dan de afdeling Ermelo/Veluwe 10 leden en is de plaatselijke hervormde predikant ds. J.Chr.W. Kruishoop haar nieuwe voorzitter geworden.