Deel 20 – 100 jaar geschiedschrijving

Afdelingen van de NCB, deel II

In deze laatste aflevering over het begin van 100 jaar NCB-blindenwerk opnieuw aandacht voor de plaatselijke/regionale afdelingen van de NCB van destijds.

Afdeling Den Haag e.o.

In juli 1929 houdt de NCB haar Bondsdag met 70 leden in Café Overbosch in Den Haag. Op die vergadering wordt gesproken over het werk in de werkinrichting in Den Haag en over de mogelijkheden van toekomstig werk voor blinden in het kader van de ‘Leerplicht voor blinden’. Bondsvoorzitter Aris hoopt dat deze vergadering zal leiden tot de oprichting van een Haagse afdeling van de NCB. Dat duurt nog even, maar in januari 1934 wordt daartoe besloten. Op 8 maart 1934 wordt onder voorzitterschap van de heer C. Wagenaar uit Rotterdam de eerste jaarvergadering gehouden in het gebouw van Christelijke Sociale Belangen in Den Haag. Met 13 leden kan de afdeling beginnen. 

Op de ledenvergadering van oktober 1936 komt het werken voor blinden in werkinrichtingen opnieuw aan de orde. Dan is er ook aandacht voor de noodzakelijke regelingen. De afdeling Rotterdam zal daarbij helpen vanwege haar kennis over de afspraken in de Rotterdamse werkinrichting. 

Afdeling Zeeland

Ook in Zeeland leeft de wens een afdeling op te richten. Daar willen de NCB-leden eveneens elkaar ontmoeten en plaatselijk hun belangen behartigen. Bij de oprichting in Middelburg van de afdeling Zeeland in juni 1935 schrijven zich 12 leden in. De dames D. Vlaardingerbroek uit Terneuzen en P. Bassie uit Middelburg vormen samen met de heer B. Lokerse uit Vlissingen,het bestuur. De vaste vergaderplaats van de afdeling is het CJV-gebouw in Vlissingen.

Afdeling Zeist

In februari 1936 belegt het Bondsbestuur een samenkomst in Zeist voor leerlingen van Bartiméus om ook hier een NCB-afdeling op te richten. Van deze vergadering heeft de heer Fokker, hoofd van het internaat van Bartiméus de leiding. Voorzitter Aris van de NCB zet het doel en streven van de NCB uiteen en wijst op het belang van een plaatselijke NCB-afdeling. Met 13 leden start de nieuwe afdeling Zeist. De eerste tijd wordt besteed aan de onderlinge verhoudingen en aan de doordenking van verschillende godsdienstige en maatschappelijke onderwerpen zoals die onder de leden leven en die raakvlakken hebben met Bartiméus. Dat blijkt goed te werken want in 1941 is de afdeling ‘vol dankbare hoop voor de toekomst’. 

Afdeling Utrecht e.o.

Op initiatief van de heer J. B. Cleeren uit Zeist komen in november 1938 in het gebouw ‘Vriendenkring Oudwijk’ in Utrecht belangstellende blinden bij elkaar, samen met de heer C. Wagenaar uit Rotterdam, voor de oprichting van weer een nieuwe NCB-afdeling. De afdeling Utrecht e.o. start met 12 leden en krijgt van het Bondsbestuur een startkapitaal mee uit de Bondskas.

Afdeling Leiden e.o.

Begin november 1938 komen de leden A. van den Berg en T. van de Visch thuis bij de heer D.J. Verschoor om te spreken over het oprichten van een afdeling Leiden e.o. In maart 1939 vindt een vervolg plaats met op 6 mei 1939 de beoogde oprichting. Dat is in het wijkgebouw van de Hervormde gemeente in Leiden aan de Stille Rijn. De afdeling Leiden e.o. is dan een feit. Zeven nieuwe leden uit Leiden en zes verspreid wonende leden uit de omgeving worden ingeschreven. Op 9 september 1939 wordt een definitief bestuur gekozen met de heren Van Beelen, Verschoor en Van de Visch. Eind 1939 heeft de afdeling Leiden e.o.16 leden.

Ter afsluiting

In aanloop naar het herdenken van 100 jaar NCB zijn in deze serie enkele onderdelen uit de begintijd van het NCB-blindenwerk beschreven. Veel informatie over die 100 jaar heb ik gevonden in het NCB-archief. In dat archief heb ik vele aangename uren doorgebracht en kennis opgedaan van het verleden van de NCB. Maar ook door de vele soms jarenlange persoonlijke contacten met NCB-ers heb ik meegekregen wat hun bezig hield. Vaak waren dat zorgen in het brede krachtenveld rond de belangenbehartiging en de daarmee verbonden toekomst van de NCB. Maar bovenal was er steeds de dankbaarheid voor wat onder Gods zegen gedaan mocht worden en waardoor zorgen verlicht konden worden. 

Nu het 100-jarig jubileum aanstaande is feliciteer ik de NCB van harte met dit jubileum en wens ik de NCB ook voor de toekomst Gods zegen op al haar werk. 

Hartelijke groeten van Harm Pierik, jarenlang archivaris geweest voor de NCB.